Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Olutseura ja sen kotipaikka on Turku

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää, tukea ja edistää monipuolista olutkulttuuria erityisesti kansallisia ja paikallisia panimoita sekä perinteisiä oluita ja niiden valmistustaitoja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää oluen maistelu- ja arviointitilaisuuksia, teemailtoja ja retkiä. Yhdistys järjestää myös olueen liittyviä koulutustilaisuuksia.

Seura on myös yhteistoiminnassa muiden alan yhdistysten kanssa.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on täysi-ikäinen ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kannattavalla jäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä osallistua Ry:n tapahtumiin. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävien liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kannattajajäsenen liittymis- ja jäsenmaksun määrää yhdistyksen hallitus.

Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän on laiminlyönyt vuotuisen jäsenmaksunsa suorittamisen yli 6 kuukauden ajan sen erääntymisestä lukien tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista taikka vahingoittaa sen mainetta.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on 2 vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallitukse puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

6. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

7. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä vuoden ensim- mäisellä vuosineljänneksellä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Yhdistyksen kokouskutsu kutsutaan koolle Turun Olutseuran Ry:n kotisivuilla.

9. Vuosikokous

Yhdistyksellä on yksi vuosikokous ja yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen järjestäytyminen eli kokousvirkailijoiden valinta.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. llmoitusasiat.
llmoitusasiat ovat ilmoituksia ja tiedonantoja kokouksen osallistujille, eikä niistä tehdä varsinaisia päätöksiä. Jos ilmoitettavan asian johdosta syntyy tarve päätökseen, on asia siirrettävä esityslistan kohtaan ”muut asiat”.
6. Esitellään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin-/toiminnantarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
8. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
9. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma.
10. Hyväksytään talousarvio.
11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
12. Valitaan yksi tai kaksi tilin-ja/toiminnan tarkastajaa ja vara tilin-ja/toiminnan tarkastaja.
13. Käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 2 kuukautta ennen yhtiökokousta, niin että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

  1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat johonkin aatteelliseen tarkoitukseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

11. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan

  • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
  • järjestää rahankeräyksiä (luvanvaraista)
  • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta